© Augusta Alumni Chapter / SSUNAA

SSU SSUNAA CSRA HBCU ALUMNI

Chapter Queen / Homecoming 2023

2024 MLK Jr. Parade

CSRA HBCU Fair 2024

Scholarship Recipients 2023

CSRA HS Recruiting 2024